PRZELEW WERYFIKACYJNY

SZYBKOŚĆ, WYGODA, BEZPIECZEŃSTWO Dla Państwa wygody oraz w celu  przyspieszenia procesu wydania decyzji  leasingowej wprowadzamy przelew weryfikacyjny. Obsługę transakcji przeprowadzi serwis  dot.pay, który specjalizuje się w szybkich płatnościach internetowych.

 

Wprowadzamy to rozwiązanie również w trosce o Państwa bezpieczeństwo, gdyż chcemy dodatkowo zapobiegać ewentualnym wyłudzeniom finansowania na skradziony bądź zgubiony dowód osobisty lub jego skan. Przelew weryfikacyjny, wykonany z konta firmowego,  potwierdza bowiem fakt, iż wnioskodawca jest właścicielem rachunku bankowego.

 

JAK TO DZIAŁA?

 

Celem przelewu weryfikacyjnego jest sprawdzenie danych wnioskodawcy. Wymagana kwota przelewu to 1 zł. Należy go wykonać z firmowego konta.  Przelew pozwala na potwierdzenie zgodności danych z wniosku leasingowego z tymi, które zawiera przelew.
Opłata uiszczana w postaci przelewu weryfikacyjnego zostanie Państwu zwrócona w ciągu maksymalnie 5 dni, na ten sam rachunek bankowy, z którego wyszedł przelew.
Wszystkie szczegóły dotyczące przelewu weryfikacyjnego znajdują się Regulaminie Przelewu weryfikacyjnego, z którym należy się zapoznać przed dokonaniem płatności.

 

REGULAMIN PRZELEW WERYFIKACYJNY (PDF, 138 kB)

 

Jak dokonać płatności, gdy banku nie ma na liście Dotpay?

 

W wiadomości mailowej, która otrzymacie od GRENKE umieszczony będzie link do przelewu weryfikacyjnego. Po kliknięciu w niego przechodzimy do strony Dotpay -  partnera GRENKE obsługującego płatności online.

Jeżeli Twój bank nie znajduje się na liście banków oraz szybkich przelewów obsługiwanych przez firmę Dotpay,  prosimy o dokonanie  przelewu weryfikacyjnego korzystając z danych do przelewu wygenerowanych w trakcie przekierowania do banku Credit Agricole.

 

Krótki opis jak to zrobić znajduje się tutaj >>>INSTRUKCJA PŁATNOŚCI (PDF, 419 kB)

 

Regulamin Przelewu weryfikacyjnego

 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb wykonywania przez Klientów Spółki pod firmą Grenkeleasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przelewów weryfikacyjnych w celu weryfikacją danych Klientów Spółki wnioskujących o zawarcie umowy leasingu ze Spółką .
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie na stronie internetowej www.grenke.pl oraz sporządzić jego wydruk.

 

§ 2. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
Dotpay – Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30 – 552) przy ul. Wielickiej 72, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700791, NIP 6342661860, REGON 240770255;
GRENKE – Grenkeleasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61 – 131) przy ul. Abpa A. Baraniaka 88, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000175740, NIP 7822275815, REGON 634495137;
Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zainteresowana jest zawarciem umowy leasingu z GRENKE;
Przelew weryfikacyjny –  wpłata przez Klienta na rzecz GRENKE świadczenia pieniężnego w wysokości 1 zł za pośrednictwem Serwisu Dotpay, podlegająca zwrotowi do Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, dokonywana przez Klienta w celu weryfikacji jego danych przez GRENKE;
Serwis Dotpay – internetowy serwis usługowy prowadzony przez Dotpay, za pośrednictwem  którego Klient może dokonać płatności Przelewu weryfikacyjnego na rzecz GRENKE;
Wniosek – wniosek o zawarcie umowy leasingu złożony GRENKE przez Klienta.

 

§ 3. Zasady i tryb wykonywania Przelewów weryfikacyjnych 

 

1. W celu potwierdzenia danych wskazanych przez Klienta we Wniosku o zawarcie umowy leasingu Klient zobowiązany jest wykonać Przelew weryfikacyjny korzystając z udostępnionego przez GRENKE linku do Serwisu Dotpay. 
2. Przelew weryfikacyjny winien zostać wykonany przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od momentu otrzymania od GRENKE maila zawierającego link do Przelewu weryfikacyjnego. Momentem dokonania Przelewu weryfikacyjnego jest moment wpływu środków do Dotpay.
3. Klient zobowiązany jest dokonać Przelewu weryfikacyjnego wyłącznie z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Klient tj. Wnioskodawca wskazany we wniosku leasingowym. Na podstawie danych dotyczących rachunku bankowego z którego dokonywany jest Przelew weryfikacyjny nastąpi weryfikacja danych  Klienta wskazanych we Wniosku.
4. Do Przelewów weryfikacyjnych zastosowanie znajdą również postanowienia regulaminu Serwisu zamieszczonego na stronie internetowej www.dotpay.pl.

 

§ 4. Skutki nieprawidłowego Przelewu weryfikacyjnego i zwrot kwoty płatności


1. GRENKE może odmówić zawarcia umowy leasingu w razie niepoprawnego dokonania przez Klienta płatności Przelewu weryfikacyjnego, w szczególności wówczas gdy dane nadawcy Przelewu weryfikacyjnego nie będą zgodne z danymi Klienta zawartymi we Wniosku.
2. Kwota płatności Przelewu weryfikacyjnego zrealizowanego na rzecz GRENKE za pośrednictwem Serwisu zostanie niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od wpływu środków do Dotpay, zwrócona za pośrednictwem Serwisu Dotpay na rachunek bankowy Klienta z którego nastąpił Przelew weryfikacyjny.


§ 5.  Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Witrynie internetowej.
2. GRENKE zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony o zmianach, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Witrynie internetowej. Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez GRENKE, który to dzień nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na Witrynie internetowej zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez GRENKE oraz Dotpay zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności RODO). GRENKE spełniła obwiązek informacyjny najpóźniej wraz z przekazaniem Klientowi wzoru Wniosku o leasing - patrz Informacja o danych osobowych – Klient. 
4. Klienci ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem lub z postanowieniami Regulaminu.
5. Wszelkie reklamacje należy kierować do GRENKE drogą mailową na adres: legalanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Klienta wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez GRENKE zgłoszenia reklamacyjnego.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
7. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z postanowieniami
i wykonywaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne. W sporach z przedsiębiorcami właściwym będzie sąd dla siedziby GRENKE.