Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] GRENKE wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych swoich Partnerów biznesowych. Aby spełnić obowiązek informacyjny wprowadziliśmy nowe Informacje o danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z dedykowanym dla Państwa dokumentem:

   

Informacja o danych osobowych – KLIENT

Niniejsza Informacja o danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKELEASING Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.
W celu zapewnienia przejrzystości poniższego dokumentu dla określenia Pani/Pana jako osoby, która udostępnia dane i udziela ewentualnych zgód na przetwarzanie danych, zastosowano pojęcie: „Klient”.
W przypadku, w którym Klient nie występuje sam z wnioskiem leasingowym i sam nie zawiera umowy leasingu, a reprezentuje osobę prawną taka osoba prawna określana jest dalej jako: „Kontrahent”.
Używane poniżej zaś pojęcie „Umowa” oznacza umowę leasingu zawartą z Klientem lub Kontrahentem.
Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa. A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815 [dalej: GRENKE, Administrator]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email ochronadanych@grenke.pl2. Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO].ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA1. GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.2. GRENKE przetwarza poniższe kategorie danych osobowych: a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia i narodowość, wizerunek, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, nazwa firmy, REGON, NIP);b) Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);c) Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu); Przelew weryfikacyjny;d) Dane o zobowiązaniach publiczno-prawnych; e) Dane dotyczące stanu cywilnego w przypadku, gdy klient jest osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki cywilnej;f) Dane finansowe o Kliencie;g) Dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców;h) Adres IP.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy.

2.  Obowiązek przetwarzania przez GRENKE danych takich jak: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, adres i dane dokumentu tożsamości wynikają z obowiązującego prawa, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na GRENKE obowiązek identyfikacji i weryfikacji Klienta w oparciu o dokument tożsamości, przed zawarciem transakcji biznesowej. Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione GRENKE, podjęcie  i kontynuowanie współpracy z Klientem będzie niemożliwe.
3. Wyrażenie przez Klienta dodatkowych (fakultatywnych) zgód jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji Umowy.
CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. GRENKE przetwarza dane osobowe Klienta realizując poniższe cele:

 a) w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas ofertowania i negocjacji warunków Umowy; w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy – w terminie do 12 miesiêcy od wydania decyzji negatywnej przez GRENKE.

b) w celu realizacji Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji Umowy;
c) w celu obciążenia Klienta lub Kontrahenta kosztami ubezpieczenia przedmiotu leasingu i likwidacji szkody, zgodniez Umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  - na czas realizacji Umowy i likwidacji szkody;
d) na okoliczność prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego; 
e) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej  z Umową,
f) w celu wypełniania obowiązków prawnych Administratora, w tym podatkowych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków;
g) w  celu marketingu własnych produktów lub usług GRENKE (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu;
h) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;
i) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;
j) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;
k) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;
l) w celu udostępnienia danych Klienta spółce GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celach marketingowych – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
2. Dodatkowo, w przypadku udzielenia przez Klienta lub Kontrahenta Pełnomocnictwa do składania upoważnień niezbędnych do pozyskania informacji gospodarczych lub danych gospodarczych potrzebnych do weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a' Ustawy Prawo bankowe w związku z art. 13 lub art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, GRENKE przetwarza dane w celu jego realizacji, co stanowi uzasadniony interes administratorów danych, będący podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu cofnięcia pełnomocnictwa.
UPRAWNIENIA KLIENTA
1. GRENKE informuje, że Klientowi przysługuje:
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:
a) Klient cofnął zgodę na ich przetwarzanie;
b) Klient wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
c) dane osobowe Klienta nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
d) dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Klient:
a)  kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
1.5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl
Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
1.8. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.
2. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, na potrzeby scoringu oraz w celu oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

ODBIORCY DANYCH
1. GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden, Niemcy w związku z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu;
2. GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [dalej: GC FAKTORING], na podstawie uzyskanej dodatkowej zgody, o ile została udzielona.
3. GRENKE może ponadto udostępniać dane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których GRENKE korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GRENKE.
4. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
DODATKOWE INFORMACJE DLA KLIENTÓW
1. Informacje o administratorach danych osobowych oraz celach przetwarzania danych, zawarte w tej części, są przeznaczone tylko dla Klientów tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych, którzy udzielili pełnomocnictwa [dalej: Pełnomocnictwo] do składania upoważnień [dalej: Upoważnienie] niezbędnych do pozyskania informacji gospodarczych lub danych gospodarczych na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a' ustawy Prawo bankowe w związku z art. 13 lub art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a także osób uprawnionych do reprezentacji Klienta będącego osobą prawną.
2. Administratorami danych osobowych Klienta, na podstawie udzielonych ww. Pełnomocnictw są poniższe podmioty [dalej: Administratorzy Baz]:
a) BIG InfoMonitor S.A.
  Adres e-mail do Administratora : infoanti spam bot@biganti spam bot.pl;
  Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: iodanti spam bot@biganti spam bot.pl;
b) Biuro Informacji Kredytowej S.A.
  Adres e-mail do Administratora : infoanti spam bot@bikanti spam bot.pl;
  Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych : iodanti spam bot@bikanti spam bot.pl;
c) Związek Banków Polskich
  Adres e-mail do Administratora : kontaktanti spam bot@zbpanti spam bot.pl
  Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych : iodanti spam bot@zbpanti spam bot.pl;
d) ERIF BIG S.A.
e) Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.
3. Administratorzy Baz przetwarzają dane w celu ewentualnej weryfikacji poprawności udzielenia upoważnienia niezbędnego do udostępnienia informacji gospodarczych lub danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratorów Baz, będący podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Administratorzy Baz przetwarzają dane osobowe Klienta w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL (lub data urodzenia), numer dokumentu tożsamości.
5. GRENKE jest uprawniona w imieniu Klienta do odebrania klauzuli informacyjnej znajdującej się na upoważnieniu.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.
ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej www.grenkeleasing.pl.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jeśli Klient, dowiedział się o produktach i usługach GRENKE od pośrednika (podmiot pośredniczący w nawiązaniu współpracy   z GRENKE lub pośredniczący w zawarciu przez Klienta lub Kontrahenta Umowy) [dalej: Pośrednik] lub Partnera (dostawca przedmiotu leasingu, w tym sklep internetowy) [dalej: pojedynczo: Partner]  i wyraził mu zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na ich udostepnienie GRENKE w celu zapoznania się z ofertą GRENKE i/lub w celu zawarcia Umowy, to źródłem pozyskanych danych osobowych Klienta przez GRENKE jest ten Pośrednik lub Partner.
2. Jeśli Klient udzielił GC FAKTORING zgody na udostepnienie danych osobowych GRENKE w celu przekazania przez nią swojej oferty i/lub w celu zawarcia z GRENKE Umowy, to  źródłem pozyskanych danych osobowych jest GC FAKTORING.  

 

 

W górę

 

Informacja o danych osobowych – KONTRAHENT

Niniejsza Informacja o danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GRENKELEASING sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKELEASING Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.
W celu zapewnienia przejrzystości poniższego dokumentu dla określenia Pani/Pana, jako osoby, która udostępnia dane przez zawarcie Umowy z GRENKELEASING Sp. z o.o. jako jej strona, lub ujawnia te dane zawierając Umowę w imieniu osoby prawnej będącej stroną Umowy, bądź też w imieniu Strony Umowę wykonuje, zastosowano pojęcie: „Kontrahent”.
Używane poniżej zaś pojęcie „Umowa” oznacza każdą umowę, których stroną jest GRENKELEASING Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu zawartą z Kontrahentem.
Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest GRENKELEASING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa. A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815 [dalej: GRENKE, Administrator]. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl
2. Administrator danych osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA
1. GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
2. GRENKE przetwarza. poniższe kategorie danych osobowych:
a) Dane identyfikacyjne Kontrahentów (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia i obywatelstwo, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, NIP, nazwa firmy);
b) Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu);
c) Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu);
d) Dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców;
e) Dane, które wynikają z treści zawartej Umowy, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane;
f) Adres IP.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy.
2. Obowiązek przetwarzania przez GRENKE danych takich jak: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, adres i dane dokumentu tożsamości wynikają z obowiązującego prawa, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na GRENKE obowiązek identyfikacji i weryfikacji Kontrahenta w oparciu o dokument tożsamości, przed zawarciem transakcji biznesowej. Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione GRENKE, podjęcie  i kontynuowanie współpracy z Kontrahentem będzie niemożliwe.
CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. GRENKE przetwarza dane realizując poniższe cele:
a) w celu nawiązania współpracy z Kontrahentem lub podmiotem, który Kontrahent reprezentuje (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków Umowy; w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zwarcie Umowy – w terminie 12 miesięcy od wydania decyzji negatywnej przez GRENKE.

b) w celu realizacji Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji Umowy;
c) na potrzeby prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy z Kontrahentem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego, 
d) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z Umową,
e)  celu wypełniania obowiązków prawnych Administratora, w tym podatkowych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków,
f) w celu oferowania bezpośrednio Kontrahentowi własnych produktów lub usług (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia przez Kontrahenta sprzeciwu względem ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych GRENKE.

UPRAWNIENIA KONTRAHENTA
1. GRENKE informuje, że Kontrahentowi przysługuje:
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:
a) Kontrahent cofnął zgodę na ich przetwarzanie;
b) Kontrahent wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
c) dane osobowe Kontrahenta nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
d) dane osobowe Kontrahenta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Kontrahent:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kontrahent sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
1.5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
1.7. prawo do cofnięcia zgody ( o ile taka zgoda  była dana) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl
Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność.
1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.
2. Dane Kontrahenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, na potrzeby scoringu oraz w celu oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.


ODBIORCY DANYCH
1. GRENKE może udostępniać dane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których GRENKE korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GRENKE.
2. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
1. GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.
ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Kontrahent, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www www.grenkeleasing.pl

W górę

 

Informacja o danych osobowych – UŻYTKOWNIK

Niniejsza Informacja o danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKELEASING Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.
W celu zapewnienia przejrzystości poniższego dokumentu dla określenia Pani/Pana jako osoby, która udostępnia dane, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.grenkeleasing.pl  lub wysłanie e-maila w szczególności w poniższych celach:
1) otrzymania odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w formularzu;
2) prowadzenia komunikacji drogą telefoniczną lub elektroniczną;
3) otrzymania kalkulacji rat leasingowych oferowanych przez GRENKE;
4) zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu poleasingowego;
5) komunikacji w przedmiocie potencjalnej współpracy;
6) subskrypcji newsów;
7) otrzymywania informacji handlowych;
 i udziela zgód na przetwarzanie danych, zastosowano pojęcie: „Użytkownik”.
Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. sbpa. A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815 [dalej: GRENKE, Administrator]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl
2. Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO].
ZAKRES, CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
1. Formularz kontaktowy  Dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym:
1) w celu realizacji kontaktu, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
2) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
3) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
4) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
5) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
2.  Formularz kontaktowy dotyczący subskrypcji newsów  Dane osobowe wskazane w formularzu dotyczącym subskrypcji newsów:
 1) w celu realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
2) w celach marketingowych na podstawie zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
3) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
4) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie zgody (via: SMS, via: e-mail w tym newslettera), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
5) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
3. Formularz kontaktowy dotyczący sprzedaży sprzętu poleasingowego  Dane osobowe wskazane w formularzu dotyczącym sprzedaży sprzętu poleasingowego:
 1) w celu realizacji kontaktu i uzyskania odpowiedzi na pytanie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
2) w celu zawarcia umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas ofertowania i negocjacji warunków umowy;
3) w celu realizacji umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
4) w celu prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;
5) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
6) w celu przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
7) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
8) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
4. Kalkulator rat leasingowych  adres e-mail:

 1) w  celu uzyskania propozycji kalkulacji rat leasingowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody;
2) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
3) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
4) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
5) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
5. Formularz – Zapytanie o współpracę Dane osobowe wskazane w formularzu wypełnianym w celu nawiązania współpracy: 

1) w celu realizacji kontaktu w przedmiocie możliwości nawiązania współpracy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;

2) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
3) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
4) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
5) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania
6.  Wiadomości e-mail  a) Dane kontaktowe (adres email oraz inne dane kontaktowe podane w stopce maila):
b) Dane osobowe podane w treści wiadomości e-mail.
1) w celu realizacji kontaktu, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;
2) w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
3) w celu prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;
4) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzani
w innych celach jeśli została wyrażona na to dodatkowa zgoda np.:
5) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
6) w celu marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich współpracujących z GRENKE – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
7) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
8) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji określonego celu. 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. GRENKE informuje, że Użytkownikowi przysługuje:
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:
a) Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
b) Użytkownik wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
c) dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
d) dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Użytkownik:
a)  kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
1.5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl. Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.
2. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ODBIORCY DANYCH
1. GRENKE może ponadto udostępniać dane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których GRENKE korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GRENKE.
2. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
1. GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.
ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej www.grenkeleasing.pl.

 

 

W górę

 

Informacja o danych osobowych – KANDYDAT DO PRACY

Niniejsza Informacja o danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GRENKELEASING sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKELEASING sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.
Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w bezpośredni sposób.
W celu zapewnienia przejrzystości poniższego dokumentu dla określenia Pana/Pani, jako osoby, która udostępnia dane i udziela zgody na przetwarzanie danych, w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, zastosowano pojęcie: „Kandydat”.
Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest GRENKELEASING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815 [dalej: GRENKE, Administrator]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl.
2. Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], a także powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE
1. GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
2. GRENKE przetwarza poniższe kategorie danych osobowych:
a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia i narodowość, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL);
b) Dane dotyczące wykształcenia;
c) Dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
d) Dane kontaktowe wskazane przez Kandydata (np. numer telefonu, adres email);
e) Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. GRENKE przetwarza dane realizując poniższe cele:
a) w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w celu oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które aplikuje Kandydat, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celu oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikuje Kandydat, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu dokonania wyboru osoby do pracy w GRENKE, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu zawarcia umowy z Kandydatem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu pracy).
2. W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuje Kandydat, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 14 dni od dnia jego zakończenia (lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli jest wymagana bądź zgłoszenia sprzeciwu, jeśli jest uprawniony). W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
UPRAWNIENIA KANDYTDATA
1. GRENKE informuje, że Kandydatowi przysługuje:
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:
a) Kandydat cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
b) Kandydat wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
c) dane osobowe Kandydata nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
d) dane osobowe Kandydata nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Kandydat:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;
b wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kandydat sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
1.5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kandydat – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl.
Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
1.8. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.
Dane Kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
ODBIORCY DANYCH
1. GRENKE może udostępniać dane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których GRENKE korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GRENKE.
2. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
1. GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.
ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasady określone w niniejszej Informacji o danych osobowych mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Kandydat, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.grenkeleasing.pl.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jeśli Klient udzielił BIGRAM S.A. zgody na udostepnienie danych osobowych m.in. GRENKE w celu wzięcia udziału w rekrutacji przeprowadzanej przez GRENKE, to źródłem pozyskanych danych osobowych przez GRENKE jest BIGRAM S.A. 

W górę

 

Polityka bezpieczeństwa i prywatności

Polityka ochrony prywatności GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej GRENKE) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych odwiedzających strony internetowe GRENKE oraz korzystających z usług świadczonych przez GRENKE drogą elektroniczną - np. Portal Klienta, Portal Partnera (dalej Użytkownicy). 

Szczegółowe informacje o zakresie, podstawach prawnych oraz celach, dla których GRENKE przetwarza dane osobowe, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane znajdują się w Informacji o danych osobowych, która przygotowana została dla kilku dedykowanych grup odbiorców tej informacji i znajduje się na stronie internetowej GRENKE, w szczególności w Informacji o danych osobowych – Klient oraz Informacji o danych osobowych – Użytkownik. 
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000175740, NIP 7822275815, Regon 634495137, kapitał zakładowy (dalej GRENKE, Administrator).
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującym prawem,  na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz  w  Informacji o danych osobowych (Użytkownik). Administrator informuje, że wyrażone przez Użytkowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO].
Administrator gromadzi i przetwarza dane Użytkowników wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione  w formularzach oraz w procesie rejestracji i logowania do Serwisów GRENKE.

 

I. Dane Użytkownika stron internetowych

 

W momencie uzyskania dostępu do strony niżej wymienione dane  Użytkownika strony  są automatycznie zapisywane w pliku dziennika. Dane te są zapisywane wyłącznie do celów  systemowych i statystycznych. Dane te nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, chyba że zaistnieje istnieje prawny obowiązek takiego udostępnienia. Używamy tych danych wyłącznie  do ulepszania  stron internetowych GRENKE i prezentowania treści odzwierciedlających zainteresowania Użytkownika. W ramach tego procesu żadne dane użytkowe nie są łączone z  danymi osobowymi Użytkownika. 
Zapisywane automatycznie dane Użytkownika:

 • Używane urządzenie końcowe
 • Nazwa otwieranego  pliku
 • Data i godzina dostępu
 • Stref czasowa
 • Ilość przesłanych danych
 • Powiadomienie czy próba dostępu do pliku się powiodła
 • Typ przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Domena żądająca informacji
 • Adres IP użytkownika

 

II. Dane Użytkownika formularza kontaktowego

 

Użytkownik ma możliwość kontaktu z GRENKE za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
Dane Użytkownika gromadzone poprzez formularzu kontaktowym:

 • Adres e-mail
 • Nazwa Użytkownika
 • Hasło


Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych oraz uprawnieniach  jakie przysługują  Użytkownikowi  korzystającego z formularzy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez GRENKE znajdziesz w Informacji o danych osobowych (Użytkownik).

III. Dane Użytkownika  Portalu  Klienta

 

Dostęp Użytkownika do Portalu Klienta   wymaga rejestracji:
Dane gromadzone w procesie  rejestracji:

 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Kod aktywacyjny

 

Zarejestrowany w Portalu Klienta Użytkownik może aktywować dostęp do Portalu dla dodatkowego Użytkownika.
Portal Klienta udostępnia Użytkownikowi następujące funkcje:

 • Przegląd aktywnych umów
 • Zarządzanie umowami
 • Zgłoszenie szkody
 • Zgłoszenie zmiany dotyczącej ubezpieczenia
 • Aktualizacja danych adresowych
 • Aktywacja  e-faktur

 

Zarejestrowany w Portalu  Klienta  Użytkownik  ma dostęp do  danych, w tym danych osobowych, podanych przez siebie w procesie zawierania i realizacji umowy z GRENKE oraz w procesie rejestracji do Portalu Klienta. GRENKE wykorzystuje dane Użytkownika Portalu Klienta w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonalności Portalu Klienta oraz w celu realizacji usługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność  podanych w Portalu Klienta danych. Użytkownik Portalu Klienta może w każdym czasie.
Użytkownik Portalu Klienta ma prawo w każdym czasie zamknąć konto w Portalu Klienta.
Więcej informacji i zasadach korzystania z Portalu Klienta  znajduje się w Regulaminie Portalu Klienta oraz udostępniania faktur elektronicznych.
Szczegółowe informacje o uprawnieniach  jakie przysługują  Użytkownikowi  Portalu Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez GRENKE znajdziesz w Informacji o danych osobowych (Klient).
Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przed niepowołanym dostępem za pomocą wielu mechanizmów zabezpieczających. Pracownicy GRENKE oraz dostawcy usług informatycznych chronią Portal przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów zabezpieczających.

 

IV. Dane Użytkownika Portalu Partnera.


Dostęp Użytkownika do Portalu Partnera wymaga rejestracji za pośrednictwem  GFS.Net. Rejestracja dla Partnera dokonywana jest przez pracownika GRENKE . Po dokonaniu prawidłowej rejestracji, Partner uzyskuje od pracownika GRENKE  login i hasło do Portalu. 
Dane gromadzone w procesie rejestracji:

 • Nazwa firmy
 • Adres
 • NIP
 • Branża
 • Nazwa strony internetowej
 • Dane osoby do kontaktu
 • Dane kontaktowe  (mail, numer telefonu)


Inne dane mogą być dostarczone na zasadzie dobrowolności.
Zarejestrowany w Portalu Partnera Użytkownik może aktywować dostęp do Portalu dla dodatkowego Użytkownika


Portal Partnera udostępnia użytkownikowi następujące funkcje:

 • Tworzenie i przechowywanie ofert i zapytań
 • Archiwizacja przechowywanych ofert, zapytań i umów
 • Administrowanie kontami Użytkownika Portalu

 

GRENKE przetwarza dane Użytkownika Portalu Partnera w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonalności Portalu Partnera i wykonania umowy.

Użytkownik jest odpowiedzialny za  poprawność przekazanych danych pracownikowi GRENKE  w celu wprowadzenia danych do Portalu Partnera podczas rejestracji.
Użytkownik lub  jego pracownicy są odpowiedzialni za ustawienie bezpiecznego hasła i przechowywanie hasła w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom trzecim.
Użytkownik Portalu Partnera ma prawo do usunięcia swoich danych podanych podczas rejestracji i zamknięcia konta Użytkownika.
Szczegółowe informacje o uprawnieniach  jakie przysługują  Użytkownikowi  Portalu Partnera w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez GRENKE znajdziesz w Informacji o

Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przed niepowołanym dostępem za pomocą wielu mechanizmów zabezpieczających. Pracownicy GRENKE oraz dostawcy usług informatycznych chronią Portale przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów zabezpieczających.Pliki cookies - strona internetowa GRENKE


Strona www.grenke.pl  korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę:
1. sesyjne pliki cookies: niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych stronie, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części strony;
2. trwałe pliki cookies: pozwalające na zapisywanie preferencji Użytkownika strony oraz dostosowywania działań strony do preferencji Użytkownika, w tym m.in. pozwalające na zapamiętywanie informacji na temat komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi podczas korzystania ze strony;
3. analityczne pliki cookies: pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika dla celów optymalizacji działania strony. Aktualnie wykorzystywany jest narzędzie PIWIK.
Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez stronę  z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na stronie.


Aby zablokować korzystanie przez Serwis z plików cookies należy, w przypadku używania przeglądarki typu:
1. Microsoft Internet Explorer: w menu "Narzędzia" wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Możemy regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
2. Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybrać "Narzędzia", potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
3. Opera: przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia", potem "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;
4. Apple Safari: w menu "Safari" wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się w niej opcje dotyczące ustawień plików cookies;
5. Urządzenia mobilne typu tablet, smartphone: ustawienia obsługi plików cookies zależą od konkretnego modelu urządzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie.


Narzędzie PIWIK


W celu optymalizacji działania naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia PIWIK. Twój adres IP przed zapisaniem go na naszym serwerze zostanie skrócony. PIWIK korzysta z plików cookie zapisywanych na komputerach użytkowników i umożliwia analizę sposobu korzystania ze strony przez jej użytkowników. W tym celu mogą być tworzone anonimowe  profile użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony www GRENKE są przechowywane na naszym serwerze i nie są przekazywane stronom trzecim.


Filmy z YouTube osadzone na stronie internetowej GRENKE


Na naszej stronie internetowej  umieszczamy filmy prezentujące produkty i usługi GRENKE z  serwisu YouTube. Są one przechowywane na www.youtube.com i można je oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
Jeśli odtworzysz video z YouTube osadzone na naszej stronie internetowej, YouTube otrzyma o tym powiadomienie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy masz konto YouTube, na które się zalogowałeś/-łaś, czy nie. Jeśli jesteś zalogowany w Google, dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby dane były powiązane z Twoim profilem YouTube, musisz się wylogować z niego przed odtworzeniem filmu na naszej stronie internetowej.  YouTube przechowuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów marketingowych, badań rynkowych i/lub ulepszania swojej strony internetowej. Twoje dane są zbierane (nawet jeśli nie jesteś zalogowany/a) szczególnie po to, by dostarczyć Ci spersonalizowane reklamy i powiadomić innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania dodatkowych  informacji na temat zakresu, celu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube zapoznaj się z Polityką prywatności na stronie  https://policies.google.com/privacy. Polityka prywatności Google zawiera również więcej informacji na temat prawa do cofnięcia zgody i konfiguracji przeglądarki w celu ochrony prywatności. 


Pliki Cookies - Portal Klienta


Korzystając z Portalu Klienta GRENKE Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami jego przeglądarki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby pliki „cookies” były zapisywane w pamięci urządzenia, można to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.
Portal Klienta GRENKE korzysta z sesyjnych plików cookies. Są one niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych na Portalu, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części Portalu.
Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez Portal z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na Portalu.


Aby zablokować korzystanie przez Portal z plików cookies należy, w przypadku używania przeglądarki typu:
1. Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia" wybrać „Opcje internetowe" i w nich zakładkę „Prywatność". Możemy regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
2. Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybrać „Narzędzia", potem „Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
3. Opera: przyciskiem „Opera" w lewym górnym rogu otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia", potem „Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.


Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce bezpieczeństwa i prywatności będą publikowane w tym miejscu.
Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl.


W górę